Tham khảo kết quả đầu tư HYIP 2021

Cập nhật kết quả tất cả những dự án HYIP Tachi Team đã theo dõi (2021)

Sắp xếp theo thứ tự “dự án đã đóng” gần nhất

pantera.ai | Lãi suất: 1.4% hàng ngày | Thời gian chạy: 87 ngày => Kết quả: WIN

gemnaria.cc | Lãi suất: 2.1% hàng ngày | Thời gian chạy: 18 ngày => Kết quả: LOSE

icar.digital | Lãi suất: 3.0% hàng ngày | Thời gian chạy: 41 ngày => Kết quả: WIN

yerbalife.net | Lãi suất: 1.5% hàng ngày | Thời gian chạy: 61 ngày => Kết quả: WIN (plan 21 ngày)

bitbinary.net | Lãi suất: 1.0% hàng ngày | Thời gian chạy: 78 ngày => Kết quả: LOSE

whalebitcapital.com | Lãi suất: 1.6% hàng ngày | Thời gian chạy: 136 ngày => Kết quả: WIN

trx.is | Lãi suất: 3.0% hàng ngày | Thời gian chạy: 19 ngày => Kết quả: LOSE

monarch.capital | Lãi suất: 3% hàng ngày | Thời gian chạy: 77 ngày => Kết quả: WIN

visionwallet.com | Lãi suất: 1.1% hàng ngày | Thời gian chạy: 48 ngày => Kết quả: LOSE